Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mediabureau Koos

Artikel 1. Definities
1.Opdrachtgever: de wederpartij van Mediabureau Koos die bepaalde diensten of producten afneemt. De klant. 2.Overeenkomst: de overeenkomst of geaccepteerde offerte tussen Opdrachtgever en Mediabureau Koos.
3.Mediabureau Koos is de handelsnaam van Mediabureau Koos v.o.f. (KvK: 67848060)

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Mediabureau Koos gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Mediabureau Koos verrichte handelingen. Alle genoemde prijzen in offertes en facturen zijn excl. BTW.
2.Door ondertekening van een overeenkomst met Mediabureau Koos, akkoord op een door Mediabureau Koos gestuurde elektronische offerte, of het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Mediabureau Koos en dat hij met (toepasselijkheid van) deze voorwaarden akkoord gaat. 3.Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mediabureau Koos en Opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1.Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
2.De door Mediabureau Koos gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Mediabureau Koos zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk (per e-mail) zijn aanvaard door beide partijen.
4.Een samengestelde prijsopgave verplicht Mediabureau Koos niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 5.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1.Bij een overeenkomst waarbij sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodieke bedragen, geldt dat Mediabureau Koos gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving (per e-mail) op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2.Tariefswijziging kan te allen tijde plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Mediabureau Koos van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Mediabureau Koos behoudt het recht tarieven te wijzigen.
3.Tenzij anders overeengekomen geldt bij een ontwerpopdracht een aanbetaling van minimaal 20% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Na het gereedkomen van de website/het eindproduct wordt het restantbedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats na volledige betaling van alle openstaande facturen.
4.Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Mediabureau Koos niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zullen in voorkomende gevallen niet terugbetaald worden aan Opdrachtgever, omdat deze beschouwd zullen worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Mediabureau Koos.
5.Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Reclames en/of bezwaren tegen de inhoud of hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6.Reclames en of bezwaren in de zin van het voorgaande artikellid dienen binnen 7 dagen na respectievelijk (op)levering van de dienst(en) in kwestie respectievelijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Mediabureau Koos te worden ingediend. Na het verstrijken van voornoemde termijn(en) wordt de Opdrachtgever geacht het werk c.q. de factuur te hebben goedgekeurd.
7.Facturering van abonnementen gebeurt per maand vooraf, tenzij anders overeengekomen.
8.Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 50,–. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke handelsrente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
9.Alle door Mediabureau Koos genoemde prijzen op de website, op offertes en via de mail zijn altijd excl. BTW.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever
1.De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het benodigde materiaal en de benodigde informatie.
2.Opdrachtgever is gehouden de instructies van Mediabureau Koos omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
3.Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
4.In het algemeen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het duidelijk aanleveren van de instructies om het project naar wens tot stand te laten komen en/of uit te laten voeren. Onduidelijke of onvolledige instructies kunnen het eindresultaat negatief beïnvloeden.
5.Opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor deugdelijke beveiliging van zijn netwerken, website(s), social media-accounts, -pagina’s en profielen en wat dies meer zij.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1.Mediabureau Koos zal zich altijd inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat, in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Voor zover noodzakelijk zal Mediabureau Koos de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.Mediabureau Koos is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen. Het niet updaten van een website brengt beveiligingsrisico’s met zich mee. Mediabureau Koos is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze risico’s.
3.Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het beheren van social media-accounts, -pagina’s en/of -profielen door Mediabureau Koos is inbegrepen, dan zal Mediabureau Koos periodiek zorgdragen voor het plaatsen van content, een en ander in de frequentie zoals afgesproken. Voor werkzaamheden buiten het abonnement zal Mediabureau Koos separaat honorarium in rekening brengen.
4.Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Mediabureau Koos zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om (1) een keer per maand alle wijzigingen in een keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Mediabureau Koos. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Mediabureau Koos maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
5.Mediabureau Koos is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website en/of social media-accounts, -pagina’s en/of -profielen bij een derde (hosting) partij. Echter, zij zal dit dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Back-ups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een back-up rekent Mediabureau Koos aan opdrachtgever kosten door.
6.Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Mediabureau Koos steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
7.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mediabureau Koos het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of documenten/ content niet tijdig aan Mediabureau Koos zijn verstrekt, heeft Mediabureau Koos het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.Bij het uitvoeren van een project is overleg mogelijk via e-mail, telefoon, WhatsApp of face to face.
10.Vakantieperiodes zullen worden gecommuniceerd met opdrachtgevers en kenbaar worden gemaakt via auto-responders. Doorlopende werkzaamheden worden in het geval van vakantie altijd bijgehouden en er zal altijd een spoed-bereikbaarheid zijn.
11.Voor het opbouwen van volgers op social media, het creëren van interactie op social media en ook de posities in Google (betaald en onbetaald) doet het team van Mediabureau Koos te allen tijde zijn uiterste best. Echter posities en volgers zijn nooit gegarandeerd, ook niet de eventueel afgegeven indicaties.

Artikel 7. Meerwerk
1.Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst of buiten anders overeengekomen diensten en/of producten vallen zijn meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Mediabureau Koos gefactureerd.
2.Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Mediabureau Koos indien mogelijk Opdrachtgever tevoren schriftelijk (per e-mail) informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3.Na het ondertekenen van een overeenkomst met Mediabureau Koos, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van framework en/of design te veranderen.

Artikel 8. Trainingen
1.Alle trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Mediabureau Koos behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.Na inschrijving en volledige betaling via Mollie, iDeal of overboeking ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
3.Per training zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een training vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
4.Als een workshop vol zit, kunt u Mediabureau Koos mailen om u op te geven voor de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan neemt Mediabureau Koos zo snel mogelijk contact met u op.
5.Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 9. Training – deelname
1.Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht. Mediabureau Koos kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.
2.Deelnemers die tijdens een training niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale trainingskosten verschuldigd. 3.Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 10. Afmelden door de deelnemer
1.Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
2.Bij afmelding voor een training wordt er € 10,- aan administratiekosten ingehouden.
3.Afmelding voor een training: Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 29 tot 15 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de training, wordt ook geen geld teruggeboekt.
4.Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
5.Indien dat niet het vereiste minimum aantal deelnemers voor de oorspronkelijk geboekte training in gevaar brengt, kan in overleg met Mediabureau Koos ook bekeken worden of u de training op een andere datum kunt volgen.
6.Annulering van in-company trainingen kan schriftelijk plaatsvinden tot 30 dagen voor de vastgestelde trainingsdatum zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering tussen de 29 dagen en 15 voor de vastgestelde trainingsdatum wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang van de vastgestelde trainingsdatum wordt 75% van het honorarium in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 7 dagen voorafgaand aan de geplande trainingsdatum wordt het gehele honorarium in rekening gebracht.

Artikel 11. Annulering/verplaatsing door Mediabureau Koos
1.Mediabureau Koos is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de training te annuleren. Mocht een training geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 6 dagen voor aanvang bericht.
2.Mediabureau Koos is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training de datum van een training te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de training kosteloos te verplaatsen/annuleren.
3.Mediabureau Koos is gerechtigd bij ziekte van de trainer de aangeboden training te annuleren of een vervangende trainer te regelen. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

Artikel 12. Cursusmateriaal
1.Na afloop van de training ontvangt u de presentatie van Mediabureau Koos digitaal. Daarnaast is veelal het ontvangen van een werkboek inbegrepen bij de training.
2.Voor deze materialen geldt dat het auteursrecht bij Mediabureau Koos berust en blijft berusten en dat de deelnemer deze uitsluitend voor eigen gebruik mag gebruiken. Het is niet toegestaan deze materialen te kopiëren, reproduceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Artikel 13. Geheimhouding, privacy en aansprakelijkheid bij trainingen
1.Het maken van geluids- en/of beeldopnamen van een (gedeelte van) een training of cursusmateriaal is zonder voorafgaand overleg met Mediabureau Koos, en zonder uitdrukkelijke toestemming van andere deelnemers indien die te zien en/of te horen zouden zijn, niet toegestaan.
2.Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers tijdens de trainingen ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
3.Mediabureau Koos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van eelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de training.

Artikel 14. Duur overeenkomsten en buitengebruikstelling producten/diensten
1.Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
2.Online marketingsamenwerkingen (abonnementen voor beheer van social media-accounts, -pagina’s en/of profielen) worden aangegaan voor een bij de overeenkomst bepaalde periode (doorgaans 6, 12 of 24 maanden), deze kunnen worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand.
3.Mediabureau Koos heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Mediabureau Koos niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Mediabureau Koos zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Mediabureau Koos kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 15. Levering en levertijd
1.Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
2.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Mediabureau Koos derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mediabureau Koos dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering van een website een conceptversie. Inbegrepen is eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Artikel 16. Intellectueel eigendom
1.Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht en het modelrecht, bijvoorbeeld op foto’s en videomateriaal, komen toe aan Mediabureau Koos, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Mediabureau Koos daartoe bevoegd.
2.De door Mediabureau Koos bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates, frameworks en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Mediabureau Koos.
3.Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Mediabureau Koos te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Mediabureau Koos openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
5.Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Mediabureau Koos van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Mediabureau Koos sluit met haar Opdrachtgevers.
6.Alle door Mediabureau Koos ontwikkelde websites en promotiematerialen/content kunnen door Mediabureau Koos voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever. 7.Mediabureau Koos mag de naam en het logo/beeldmerk van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken. Ook mag het project/samenwerking worden uitgelicht voor promotie en/of publiciteit.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.Indien Mediabureau Koos aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personeel van Mediabureau Koos en voor door Mediabureau ingeschakelde derden.
2.Mediabureau Koos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Mediabureau Koos is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.Mediabureau Koos is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Mediabureau Koos met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
4.Mediabureau Koos maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Mediabureau Koos is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website of content, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
5.Mediabureau Koos zal inloggegevens van websites, social media-accounts, -pagina’s en – profielen van Opdrachtgever en andere vertrouwelijke gegevens met de grootste zorg gebruiken en alle redelijke beveiligingsmaatregelen nemen. Mocht desondanks deze gevoelige informatie, op welke wijze dan ook, in handen van derden komen of vernietigd worden of op andere wijze betrokken zijn in een datalek, dan zal Mediabureau Koos in redelijkheid doen wat mogelijk is om de gevolgen te beperken. Een ondanks de genomen technische en organisatorische maatregelen bij Mediabureau Koos ontstaan datalek of een (andere) vorm van cybercriminaliteit (zoals bijvoorbeeld hacking, defacing, ransomware, virussen, password cracking, etc) maakt Mediabureau Koos nimmer aansprakelijk.
6.Indien Mediabureau Koos aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Mediabureau Koos in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag van de Overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.Mediabureau Koos is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mediabureau Koos aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mediabureau Koos toegerekend kunnen worden; – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.Mediabureau Koos is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
9.Opdrachtgever vrijwaart Mediabureau Koos voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de Opdrachtgever. 10.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mediabureau Koos.
11.Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Mediabureau Koos te zijn ingediend (vervaltermijn).

Artikel 18. Opschorting en ontbinding
1.In geval van overmacht is Mediabureau Koos gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Mediabureau Koos deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
2.Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Mediabureau Koos kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mediabureau Koos op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mediabureau Koos de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Indien Mediabureau Koos tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Mediabureau Koos gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Mediabureau Koos gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mediabureau Koos, zal Mediabureau Koos in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Mediabureau Koos extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Mediabureau Koos anders aangeeft.
8.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mediabureau Koos vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mediabureau Koos op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9.Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19. Diverse bepalingen
1.Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen tussen Mediabureau Koos en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland. 3.Mediabureau Koos kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
4.Mediabureau Koos heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
5.De dienstverlening van Mediabureau Koos wordt in principe volledig in de cloud uitgevoerd.
6.Er geldt een verwerkersovereenkomst als aanvulling op deze algemene voorwaarden.
7.Uw persoonsgegevens worden door Mediabureau Koos gebruikt voor onder meer de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daar een geldige grondslag voor is in de zin van de AVG. Lees meer hierover in ons Privacybeleid.

Heeft u vragen naar aanleiding van onze algemene voorwaarden, neem dan contact op 085-0654868 0f via e-mail

Koos

Online

Kun je vinden wat je zoekt?

10:11